Publicaties

Mijn foto's (óók op natuur- en milieugebied) werden onder meer toegepast door:

Opdrachtgever / afnemer / gebruiker Naam / aard publicatie
 
100 Jaar Zuiderzeewet website
112Fryslân website
3M Nederland BV Signed by 3M (nieuwsbrief)
Acquire Publishing 'Stedebouw & Architectuur', stedenspecial 'Leeuwarden'
Alfa Accountants en Adviseurs 'Mens in Bedrijf', relatiemagazine
website
Ameland Pers Uitgeverij 'Ameland in 2010' (boek)
ANWB Kampeer & Caravan Kampioen (KCK)
Architectenweb website
Arttechniek 'Kust en Zee, inspiratie voor innovatieve ontwikkelingen' (boek)
('Coast and Sea, inspiration for innovative developments')
AVRO / Endemol NL tv-programma 'Restauratie'
AVRO website 'Vroege Vogels'
B&B Ptit Monde (Frankrijk) website
B&B La Fougeraie (Frankrijk) website
BAM Woningbouw BV 'BAMbreed' (magazine)
websites
sociale media
Banda Kollum Het Westerkwartier
Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland
Nijsnet.nl 
Boomsma Distilleerderij / ANWB boekje "Ontdek het groene genieten - De 10 mooiste wandelroutes" 
Bouman Reclame, Leeuwarden website
Brightwok B.V. beursstand
CMedia Productions BV  GIS Magazine
website
Commissie voor de Milieueffectrapportage Jaarverslag 2006 (cover + binnenzijde)
Continental Sound fotoreportage
promotiefolder 
De Agostini UK The World Heritage (Japanse versie) 
De Fryske Mole / Gild Fryske Mounders De Utskoat  (tijdschrift)
Deltacommissaris website (bij nieuwsbericht en in video) 
Deltaprogramma Waddengebied  Het Waddengebied - Programmaboekje ter gelegenheid van het bezoek van de Deltacommissie 25-26 augustus 2010 
Deltares website
De Nederlandse School website
Digital Consult Multimedia  multimedia cd Provinsje Fryslân 
Dominos website
Elsevier - Landbouwmedia  Boerderij (magazine)
Fotografie Community Videoportret Meindert van Dijk tijdens webinar
Friesch Dagblad Friesch Dagblad
NoardWester (regiokrant van het Friesch Dagblad)
website 
Fries Museum website
Fries Scheepvaartmuseum persbericht
Friese Milieu Federatie (FMF) Milieu Nieuws
Friesland Post website
Frisia Groep website
Fryslân Marketing website www.beleeffriesland.nl 
GEAR coöperatie 'Watercampus' (projectdocumentatie)
Gemeente Dantumadiel Centrumplan De Westereen; integrale aanpak voor leefbaarheid en levendigheid
Gemeente Leeuwarden personeelsblad 'De Welp'
Gemeente Opsterland Nieuwsbrief 'Riolering in het buitengebied'
Gemeente Weststellingwerf informatie Project Lindewijk - Wolvega
GIS Magazine website
Goo Media 'Watermanagement Insights' (vakblad)
Greenity vakblad
GrienLinks website
Haarlems Dagblad website
Hart voor Monumenten website
Hefpunt (voorheen Gemeenschappelijk Belastingkantoor Noord i.o.) nieuwsbrieven
Hematon Hematon Magazine
Heins Advies website (Woonplan Weststellingwerf)
Het Waterschapshuis website
Hotel Oostergoo, Grou website
Hulpverleningsdienst Groningen Hulppost (personeelsblad)
It Fryske Gea jubileumnummer It Fryske Gea (magazine)
Boek 'Sicht op Fryslân'
IKON website Kerknieuws
IVN (landelijk) website
IVN - Vereniging voor Natuur en Milieueducatie, afd. Leeuwarden e.o. Leeuwenb(o)ekje
IZA IZA Magazine
Kamer van Koophandel Noord-Nederland website
Kamerkrant
Keunstwurk promotiefolder
Kingma & Walinga Makelaars  verkoopbrochure woning
Kluwer / Binnenlands Bestuur  Binnenlands Bestuur
Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur Historisch Tijdschrift Fryslân
website
Koninklijke BAM Groep BV jaarverslag 2014
Koninklijke BDU Uitgevers Land + Water (civiel en milieutechnisch vakblad)
Landschapsbeheer Friesland  Boek 'Sicht op Fryslân'
Brochure
Nieuwsbrief
website
project Historische Wandelpaden (informatieborden, plattegrond, divers promotiemateriaal)
Leeuwarden Vrij-Baan
(samenwerkingsproject van Rijkswaterstaat, Provincie Fryslân en Gemeente Leeuwarden)

website
folders
nieuwsbrieven
informatiepanelen

Lion Air website
promotiefolder
Marketing Groningen website
Migg Media Producties BV Friesland Post (magazine)
Ministerie van LNV - Dienst Landelijk Gebied (DLG) Terra Visie (magazine)
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (nu van Infrastructuur en Milieu) Ontwerp Nationaal Waterplan (PDF)
De Watercanon
Watercanonboek "Zoden aan de dijk. 25 peilingen naar Nederland als waterland."
Ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) Handhaving (magazine)
Misset Uitgeverij BV website 'Boerderij'
Nationaal Park Drents-Friese Wold Bladwijzer (informatiebulletin)
Nationaal Park Lauwersmeer informatiekranten
excursiefolders
Natuurmuseum Fryslân website
NDC|VBK / NDC Mediagroep Leeuwarder Courant
Sneeker Nieuwsblad
websites
Nijgh Periodieken H2O, Tijdschrift voor watervoorziening en waterbeheer
Noordboek Eendenkooien in Fryslân 1450 - 2015 (boek)
Noordhoff Uitgevers BV Het Lauwersmeer (boek)
NOS NOS journaal (tv)
website (NOS.nl)
NRC.next NRC.next  (krant)
Omrop Fryslân

'Hjoed' (tv-programma)
website (Fryske Reklamepriis) 

Oreade Music Audio DVD 'Forest Stream' 
PDC Informatie Architectuur website (Milieuloket) 
Podium voor Onderwijs website
Politie Fryslân 'Over en Uit' (magazine)
Print-XL informatiestand
website
Programma Naar een Rijke Waddenzee

Jaarverslag 2016
website

Provincie Flevoland – Toerisme Flevoland website en twitter
Provincie Fryslân website 'Fryslân leeft met water'
interactieve CD '360o Panorama Provinciehuis Leeuwarden' (ook op website)
Ried fan de Fryske Beweging 'It Nijs' (website)
Royal Haskoning Annual Report 2011
RTL4 RT4-weerbericht (tv)
'Bestemming Nederland' (tv-programma) 
Ruitervorm 'Wiis' (boekje)

Rijkswaterstaat

- Inspectie Verkeer en Waterstaat
- Waterdienst

Wvo-Contactteam (Jaarverslag 2003)
Verslag 'Landelijke controle-actie binnenvaart'
OR-jaarverslag 2003 RWS Noord-Nederland
'Noorderlicht' (personeelsblad)
Innovatieversie van de algemene RWS-stand (voor grote beurzen en evenementen)
Sanoma Uitgevers website 'VrouwOnline.nl'
SBNL - organisatie voor particulier en agrarisch natuurbeheer informatiebrochure 'Zorg voor Paard en Landschap - Zuidwest Friesland' (Project Paard en Landschap) 
SBS6 Hart van Nederland (tv)
Scholen voor Duurzaamheid website
Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar website
Sdu Uitgevers bv 'Het Waterschap', tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer
'GRIP4', tijdschrift met informatie rondom het multidisciplinair optreden bij incidentmanagement en crisisbestrijding
Seal Productions Zoutkamp

Lauwersland Magazine
Lauwersmeer Koerier

Snoek Puur Groen sociale media
Staatsbosbeheer 'Onverwacht Nederland' (tijdschrift)
Stichting Buurtkrant IJopener 'IJopener' (tijdschrift)
Stichting Friese VVV's Stichting Friese VVV's 
Stichting Groene Ster Duurzaam website groenesterfotos.nl
Stichting Groeneveld boek 'De natuur is ook maar een mens.... Het nationaal Centrum voor Bos, Natuur en Landschap 'Kasteel Groeneveld' 1982-2007' 
Stichting WTC General Assembly website
Stichting Zendingsfeesten Veenklooster fotoreportage
Tauw BV 'Ingenieus' (tijdschrift)
website
Tebezo - Grond-, Water- en Wegenbouw website
Thiememeulenhoff 'De Geo Leefomgeving - Wonen in Nederland' (studieboek)
Top/Com i.s.m. Stichting Monumenten 'Monumenten'
Touringcarbedrijf ITS-Reizen  website
Tresoar, Leeuwarden

boekje 'Fokus Fryslân - Oan it wurk'
Verlicht plafond met een geprinte foto van een wolkenlucht in de Gysbert Japicxseal

Uitgeefpunt.nl 'Markt en Handel' (vakblad)
Uitgeverij Barkhuis boek 'Middeleeuwse veenontginningen in het getijdebekken van de Hunze' (Jeroen Zomer)
Uitgeverij De HEF Publishers magazine
boek ‘Er stond een vrouw in de tuin’
Uitgeverij Foto vof 'Foto' (vaktijdschrift)
Uitgeverij Friese Pers bv Franeker Courant
Huis aan Huis
Leeuwarder Courant
Uitgeverij Hoekstra De Mid-Frieslander  (krant)
Uitgeverij Kluwer Nieuwsbrief Milieuzorg
Uitgeverij Lias boek 'Nederland Waterland. Holland Land of Water' 
Uitgeverij MainPress BV M&L, Hét platform voor managers en professionals 
Uitgeverij Matrijs boek 'Het Ir. D.F. Woudagemaal. Een levend werelderfgoed op stoom' 
Uitgeverij Van Wijnen boek 'De loop van het Friese water'. Geschiedenis van het waterbeheer en de waterschappen in Friesland
Uitvaartzorg Noord-Oost Friesland website
Unie van Waterschappen

'Het Waterschap' (vakblad)

Vakmedianet.nl 'de Architect' (website)
Van der Valk Exclusief website Hotel Wolvega - Heerenveen
Van Hall Larenstein - Tuin- en Landschapsinrichting rapport TUSSEN DE DIJKEN, eindopdracht van de Major Landschapsarchitectuur
Vereniging 'De Friesche Elf Steden' website (Vereniging en Elfstedentocht)
Elfstedenbrief
Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming

Politie Dier en Milieu (magazine)
boek 'Vogels en de Wet.nl'
promotiestand
website

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) boekje 'Variatie in bestuurskracht - Een beschouwing over bestuurskracht, schaal en samenwerking' 
Vewin 'Waterspiegel', opinieblad van de Vereniging van waterbedrijven in Nederland
Vogelwacht Franeker en Omstreken (BFVW) jaarverslagen
Volkskrant website 'VKblog'
VVV Lauwersland Lauwersland Vakantiemagazine 
Stichting Waddengroep website Waddengoud.nl
Waddenacademie powerpointpresentaties
Waddenvereniging 'WADDENmagazine'
Wadvistochten website
Water Alliance  'WaterProof' (magazine)
website 
WaterForum Online website
Wetsus nieuwsbrief 'Wetsus News April 2011'
Wetterskip De Waadkant 'Weromsjen; Wetterskip De Waadkant 1997-2003' (boek)
Wetterskip Fryslân

Ansichtkaarten 'Fryslân leeft met Water'
Begrotingen 2006, 2007, 2008 en 2009
Beleidsnota Recreatief Medegebruik
Concernplan 2009 - 2012
Ir. D.F. Woudagemaal - fotobrochure
Ir. D.F. Woudagemaal - Presentatie Water in Friesland deel 1 (basisonderwijs)
Ir. D.F. Woudagemaal - website
Informatiebrochures en -folders
Jaarrapportages 2006, 2007 en 2008
Kerst-/Nieuwjaarskaarten
'Kletsnat' (voormalig-personeelsblad)
Lesbrief 'Water: schoon, veilig, voldoende'
Lesbrief 'Wetter: skjin, feilich, genôch'
Meerjarenperspectief 2017-2021
OR-Verkiezingskrant
Persberichten
Presentaties (powerpoint)
Stoom-wiki (Ir. D.F. Woudagemaal)
Uitvoeringsprogramma 2011-2015 - Fries Bestuursakkoord Waterketen (FBWK)
Verkiezingskrant 2008
Visiedocument 'Samenstromen - Inspiratie door ontmoeting, kracht in verbinding'
Stage-onderzoeksrapport 'Vismigratie in Fryslân, opzet voor een gestructureerde datavoorziening van migratieknelpunten bij Wetterskip Fryslân' (2013)
'Wetterblêd' (personeelsblad)
'Wetternet' (intranet)
'Wetterskip' (extern relatiemagazine)
Website / intranet
'Wettersprong' (fusie-projectbureau) 

Stichting WTCA General Assembly 2018 (WTCA2018) website
Yn Media B.V. 'YN - Hét regioblad voor lifestyle & landleven'
IJsselmeervereniging website

Coverfoto's