Waargenomen vogelsoorten

De tuinen in en rond het MCL zijn niet alleen van belang voor de gezondheid van patiënten en medewerkers. Ook voor de natuur is al dat groen waardevol. Zo bieden de bomen, struiken, daken en wateren voedsel, beschutting en broedmogelijkheden voor vogels. De volgende vogelsoorten zijn hier waargenomen, door mijzelf en door anderen:

 1. blauwe reiger
 2. grote zilverreiger
 3. aalscholver
 4. knobbelzwaan
 5. grauwe gans
 6. wilde eend
 7. krakeend
 8. kuifeend
 9. waterhoen
 10. meerkoet
 11. bruine kiekendief
 12. torenvalk
 13. slechtvalk
 14. sperwer
 15. ransuil
 16. houtduif
 17. turkse tortel
 18. scholekster
 19. houtsnip
 20. zilvermeeuw
 21. stormmeeuw
 22. kleine mantelmeeuw
 23. kokmeeuw
 24. visdief
 25. grote bonte specht
 26. draaihals
 27. gierzwaluw
 28. ekster
 29. (vlaamse) gaai
 30. spreeuw
 31. winterkoning
 32. boomkruiper
 33. koolmees
 34. pimpelmees
 35. merel
 36. zanglijster
 37. kramsvogel
 38. gekraagde roodstaart
 39. zwarte roodstaart
 40. roodborst
 41. rietzanger
 42. kleine karekiet
 43. zwartkop
 44. braamsluiper
 45. tjiftjaf
 46. witte kwikstaart
 47. gele kwikstaart
 48. kneu
 49. vink
 50. keep
 51. groenling
 52. putter
 53. sijs
 54. grote barmsijs
 55. zwarte kraai
 56. kauw
 57. huismus
 58. heggenmus

Bronnen

Meindert van Dijk
fotograaf | natuurgids | wandelcoach
ambassadeur van heilzaam groen
Dukerstraat 34, 8855CZ Sexbierum
06-46264523

info@meindertvandijk.nl
www.meindertvandijk.nl
www.MCLtuinen.nl

KvK nr: 01080027
BTW: NL001261421B67

Natuur op recept: de impact van natuur en groen op de gezondheid